Könyvtár

A könyvtári állomány kezelését Fülöp Ildikó főállású könyvtáros végzi egy személyben.

Az olvasók a fuli@gmmg.hu címre is elküldhetik kérdéseiket.

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Könyvtár küldetésnyilatkozata

A könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek

Elektronikus tananyagok


Történet

A jelenlegi intézmény a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium összevonásával jött létre 2007-ben.

Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium

Az intézmény elődje 1930-ban nyitotta meg kapuit. Az iskola megnyitásának szükségességét bizonyította a református fiúgimnázium leány magántanulóinak állandó magas létszáma és a vidéki középiskolákban tanuló vásárhelyi leányok nagy száma.
„ A megélhetés, a lányok pályaválasztásának kérdése állandóan foglalkoztatja a társadalmat. S ma már mindenkinek meggyőződése, hogy a kenyérkérdés és a művelődés kérdése egymással a legszorosabb kapcsolatban van. …Mindig több és több magyar gyermeket kell a tudás kincseiben részesíteni, mert egyedüli fegyverünk a kultúra. ” ( A Hódmezővásárhelyi Ref. Leánylíceum 1930-31. évi értesítője )
1930-ban a szülők kérésére az egyháztanács D. Nagy Sándor igazgatót bízta meg az előkészítéssel. Megszervezték a Hódmezővásárhelyi Leánylíceum Barátainak Szövetségét, amely az intézet négy első esztendejére jelentős anyagi erő előteremtését vállalta. A szövetség tagjai önként megajánlott összeggel, a pártoló tagok havi 50 fillérrel, a rendes tagok havi 1 pengővel járultak a leánylíceum fenntartásához. „Az alapítók egyszersmindenkorra 200 pengőt fizetnek.”
A mozgalom megindítói Márton Árpád lelkész és vitéz Széll Bálint ügyvéd voltak. A tiszántúli egyházkerület elnöksége engedélyezte a leánylíceum megnyitását a Nagy Sándor u. 3 szám alatt. Az első osztályba 43 rendes tanuló iratkozott be.
Az iskola felszereltségéről az alábbiakat olvashatjuk az 1930-31. tanévi értesítőből: Az iskola bútorzata teljesen új. A tanítást segítő eszközök azonban nagyrészt ajándékként kerültek az iskolába. A természetrajzi szertárba pld. a református gimnázium kettős példányaiból 370 db került. Gyakran adományoztak magánszemélyek is eszközöket, könyveket az iskolának.

A könyvtár állománya az első évben a következőképpen alakult:
Tanári könyvtár. Beszerzés 2db 42 pengő értékben, ajándék 53 db. (A Református Főgimnáziumtól jelentős könyvadományt kaptunk a fölös példányokból. Meg kell jegyeznünk, hogy ott már 1849-ben állandó összeget, -100 forintot – állapítottak meg a könyvtár számára.
Ifjúsági könyvtár. Gyarapodás 15 kötet ajándékozásból. Az ifjúság ebben az évben a gimnáziumi ifjúsági könyvtárat használta.
Később is gyakori volt az iskola adományokkal való támogatása. Az 1936- 37. évi értesítőből olvashatunk Márton Árpád és néhai neje Fáy Róza adományáról: a tanári könyvtár részére 397 kötet, az ifjúsági könyvtár részére 107 kötet, valamint 11 db kotta és zeneelméleti könyv.

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola

A mezőgazdasági szakoktatásnak városunkban több, mint egy évszázados múltja van. 1896-ban hozták létre azt a földműves iskolát, amely jogelődje volt. Az elmúlt egy évszázad alatt az iskola fenntartója, az intézmény neve, képzési iránya többször változott. Az intézmény1993 szeptemberében vette fel Gregus Máté nevét. Az iskolai könyvtár állománya Mucsi Sándor által ajándékozott gyűjteménnyel közel 10.000 kötetes.

Gyűjtőkör

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

I.      A gyűjtés köre (fő- és mellékgyűjtőkör)
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program határozza meg, az így fejlesztett állomány eszközül szolgál annak megvalósításához.
A feladatok megvalósítását segítő információhordozók tartoznak az állomány főgyűjtőkörébe.
A gyűjteménynek tartalmaznia kell azokat az információkat és információhordozókat, amelyekre az iskola oktató és nevelő tevékenységéhez szükség van.
Iskolánk műszaki, mezőgazdasági szakközépiskola, ennek megfelelően kiemelt figyelmet kell fordítani a műszaki és mezőgazdasági szakirodalomra. Amennyiben az iskola profilja változik, az állománygyarapítás ennek megfelelően alakul.
A tematikusan meghatározott ismeretterületek tükrözik a helyi tantervben rögzített tantárgyi eszközigényeket.
A gyűjtemény kialakításánál meghatározó az iskola  szerkezete és profilja,   nevelési és oktatási célja,  helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere,   tehetséggondozási és felzárkóztatási programja.
Figyelembe kell venni az iskolán kívüli forrásokat is.  (Más könyvtárak szolgáltatásainak igénybevétele, könyvtárközi kölcsönzés, számítógépes hálózaton elérhető információs források, adatbázisok.)

Főgyűjtőkörbe tartozó ismerethordozók:
általános és szaklexikonok,  általános és szakenciklopédiák, szótárak, a tanított nyelveknek megfelelő egy és kétnyelvű szótárak, fogalomgyűjtemények,  kézikönyvek, összefoglalók, adattárak, atlaszok, tankönyvek, a tantárgyaknak megfeleltetett tanári segédkönyvek, folyóiratok, napilapok, az intézmény történetével, életével, névadójával kapcsolatos anyagok,  nem nyomtatott ismerethordozók közül a tantárgyakhoz kapcsolódó AV-k, CD-k, CD-ROM-ok.

1.      Ismeretközlő irodalom
Teljességgel kell gyűjteni a különböző tantárgyak követelményrendszerének megfeleltetett alap- és középszintű irodalmat.
Biztosítani kell a közismereti és szakmai tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat, a munkáltató eszközként használatos dokumentumokat.
Az iskola profiljának megfelelően kiemelt figyelmet kell fordítani az informatikai, számítástechnikai, elektronikai, automatizálási, gépészeti, mezőgazdasági szakirodalom, valamint a különböző helyismereti, helytörténeti kiadványok beszerzésére.

2.      Szépirodalom
Teljességgel kell gyűjteni az érettségi vizsga követelményrendszerének megfeleltetett antológiákat,  házi- és ajánlott olvasmányokat, teljes életműveket,  népköltészeti irodalmat,  nemzeti antológiákat,  a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat.

3.      Pedagógiai gyűjtemény
Gyűjteni kell a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumait: pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat,  fogalomgyűjteményeket, szótárakat,  pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalókat, dokumentumgyűjteményeket,  a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat,  a tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszertani irodalmát, az alkalmazott pedagógia, lélektan és szociológia különféle területeihez kapcsolódó műveket, a műveltségi területek módszertani segédleteit, az iskolával kapcsolatos kiadványokat, jogszabályokat, az oktatási intézmények tájékoztatóit, felvételi, továbbtanulási tájékoztatókat, általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat, az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumokat.

4.      Könyvtári szakirodalom ( a könyvtáros segédkönyvtára)
Gyűjteni kell:
a tájékoztatási segédleteket,  a könyvtári feldolgozó munka szabályait, szabályzatait tartalmazó segédleteket, a könyvtártani összefoglalókat, a könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket, a könyvtárhasználattan módszertani segédleteit, az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat, módszertani folyóiratokat.

5.      Hivatali segédkönyvtár
Gyűjteni kell az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével, munkaüggyel kapcsolatos kézikönyveket, jogi és szabálygyűjteményeket, folyóiratokat.

6.      Kéziratok
Ide tartoznak az iskola pedagógiai dokumentációi, pályázati munkák, iskolai rendezvények forgatókönyvei, dokumentációja, kísérleti dokumentációk, iskolai újság és rádió dokumentációi.
A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellékgyűjtőkörbe tartozó dokumentumok szolgálják.
Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítését csak részlegesen, más könyvtárak adatbázisát is figyelembe véve tudja vállalni.

II.                A gyűjtés mélysége
A főgyűjtőkörbe tartozó magyar nyelvű anyagokat lehetőség szerint teljes mélységben, a mellékgyűjtőkörbe tartozókat válogatva gyűjti a könyvtár.
A „teljes mélységű” gyűjtésszintű dokumentumok beszerzése folyamatosan, a „válogatott” gyűjtésszintű anyagoké pénzügyi és egyéb feltételektől függően esetenként történik.

III.             A gyűjtés dokumentumtípusai
könyvek és könyv jellegű kiadványok, folyóirat jellegű kiadványok, audiovizuális ismerethordozók, egyéb dokumentumok (iskolai kiadványok, prospektusok, stb.)
Az iskolai könyvtárak erősen válogatva gyűjtenek, a beszerzésnek tervszerűen, a beszerzési keret figyelembe vételével kell történnie.
Az információ szolgáltatása nem csak nyomtatott dokumentumokkal történik. Egyre nagyobb  szerepe van az elektronikus, illetve az Interneten elérhető információknak, melyek esetenként pótolhatják az állományból hiányzó nyomtatott dokumentumot.

Könyvtárhasználat

Tankönyvtámogatás

Könyvek – Címek

Kötelező és ajánlott olvasmányok
Olvasd az Interneten, ha a könyvtárban nem találod!

Antigoné (Szophoklész)
Romeo és Júlia (Shakespeare)
Odüsszeia (Homérosz)
A fösvény (Moliere)

Toldi (Arany János)
Bánk bán (Katona József)
A helység kalapácsa (Petőfi Sándor)
Az arany ember (Jókai Mór)
Csongor és Tünde (Vörösmarty Mihály)
A Morgue utcai gyilkosság (Poe)
Anyegin (Puskin)
Candide (Voltaire)

Az ember tragédiája (Madách Imre)
Édes Anna (Kosztolányi Dezső)
Tót atyafiak (Mikszáth Kálmán)
Úri muri (Móricz Zsigmond)
Árvácska (Móricz Zsigmond)
Kivilágos kivirradtig (Móricz Zsigmond)
Goriot apó (Balzac)
Ivan Iljics halála (Tolsztoj)
A köpönyeg (Gogol)

Sorstalanság (Kertész Imre)
Iszony (Németh László)
Égető Eszter (Németh László)
Tóték (Örkény István)
Kurázsi mama és gyermekei (Brecht)
Mario és a varázsló (Thomas Mann)
Két öreg( Tolsztoj)

 

Hasznos címek

Németh László Városi Könyvtár
Magyarországi Könyvtárak
Magyar online katalógusok

Magyar Elektronikus Könyvtár
Digitális Irodalmi Akadémia
Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár

Elektronikus Periodika Adatbázis
Élet és Tudomány 
Filmkultúra
Fizikai Szemle
GEO
História
Új köznevelés
Rubicon
Természet Világa

Angol – magyar szótár
Német – magyar szótár
Magyar Virtuális Enciklopédia (MTA gondozásában)
Magyar Életrajzi Lexikon
Orvos a családban
Internettudakozó

 

Érdekességek

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email