Történet

A jelenlegi intézmény a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium összevonásával jött létre 2007-ben.

Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium

Az intézmény elődje 1930-ban nyitotta meg kapuit. Az iskola megnyitásának szükségességét bizonyította a református fiúgimnázium leány magántanulóinak állandó magas létszáma és a vidéki középiskolákban tanuló vásárhelyi leányok nagy száma.
„ A megélhetés, a lányok pályaválasztásának kérdése állandóan foglalkoztatja a társadalmat. S ma már mindenkinek meggyőződése, hogy a kenyérkérdés és a művelődés kérdése egymással a legszorosabb kapcsolatban van. …Mindig több és több magyar gyermeket kell a tudás kincseiben részesíteni, mert egyedüli fegyverünk a kultúra. ” ( A Hódmezővásárhelyi Ref. Leánylíceum 1930-31. évi értesítője )
1930-ban a szülők kérésére az egyháztanács D. Nagy Sándor igazgatót bízta meg az előkészítéssel. Megszervezték a Hódmezővásárhelyi Leánylíceum Barátainak Szövetségét, amely az intézet négy első esztendejére jelentős anyagi erő előteremtését vállalta. A szövetség tagjai önként megajánlott összeggel, a pártoló tagok havi 50 fillérrel, a rendes tagok havi 1 pengővel járultak a leánylíceum fenntartásához. „Az alapítók egyszersmindenkorra 200 pengőt fizetnek."
A mozgalom megindítói Márton Árpád lelkész és vitéz Széll Bálint ügyvéd voltak. A tiszántúli egyházkerület elnöksége engedélyezte a leánylíceum megnyitását a Nagy Sándor u. 3 szám alatt. Az első osztályba 43 rendes tanuló iratkozott be.
Az iskola felszereltségéről az alábbiakat olvashatjuk az 1930-31. tanévi értesítőből: Az iskola bútorzata teljesen új. A tanítást segítő eszközök azonban nagyrészt ajándékként kerültek az iskolába. A természetrajzi szertárba pld. a református gimnázium kettős példányaiból 370 db került. Gyakran adományoztak magánszemélyek is eszközöket, könyveket az iskolának.

Az iskola épülete 1932-től 1977-ig
Az iskola épülete 1932-től 1977-ig

A könyvtár állománya az első évben a következőképpen alakult:
Tanári könyvtár. Beszerzés 2db 42 pengő értékben, ajándék 53 db. (A Református Főgimnáziumtól jelentős könyvadományt kaptunk a fölös példányokból. Meg kell jegyeznünk, hogy ott már 1849-ben állandó összeget, -100 forintot - állapítottak meg a könyvtár számára.
Ifjúsági könyvtár. Gyarapodás 15 kötet ajándékozásból. Az ifjúság ebben az évben a gimnáziumi ifjúsági könyvtárat használta.
Később is gyakori volt az iskola adományokkal való támogatása. Az 1936- 37. évi értesítőből olvashatunk Márton Árpád és néhai neje Fáy Róza adományáról: a tanári könyvtár részére 397 kötet, az ifjúsági könyvtár részére 107 kötet, valamint 11 db kotta és zeneelméleti könyv.

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola

A mezőgazdasági szakoktatásnak városunkban több, mint egy évszázados múltja van. 1896-ban hozták létre azt a földműves iskolát, amely jogelődje volt. Az elmúlt egy évszázad alatt az iskola fenntartója, az intézmény neve, képzési iránya többször változott. Az intézmény1993 szeptemberében vette fel Gregus Máté nevét. Az iskolai könyvtár állománya Mucsi Sándor által ajándékozott gyűjteménnyel közel 10.000 kötetes.