Az iskolai könyvtár gyűjőköri szabályzata

I.      A gyűjtés köre (fő- és mellékgyűjtőkör)
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program határozza meg, az így fejlesztett állomány eszközül szolgál annak megvalósításához.
A feladatok megvalósítását segítő információhordozók tartoznak az állomány főgyűjtőkörébe.
A gyűjteménynek tartalmaznia kell azokat az információkat és információhordozókat, amelyekre az iskola oktató és nevelő tevékenységéhez szükség van.
Iskolánk műszaki, mezőgazdasági szakközépiskola, ennek megfelelően kiemelt figyelmet kell fordítani a műszaki és mezőgazdasági szakirodalomra. Amennyiben az iskola profilja változik, az állománygyarapítás ennek megfelelően alakul.
A tematikusan meghatározott ismeretterületek tükrözik a helyi tantervben rögzített tantárgyi eszközigényeket.
A gyűjtemény kialakításánál meghatározó az iskola  szerkezete és profilja,   nevelési és oktatási célja,  helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere,   tehetséggondozási és felzárkóztatási programja.
Figyelembe kell venni az iskolán kívüli forrásokat is.  (Más könyvtárak szolgáltatásainak igénybevétele, könyvtárközi kölcsönzés, számítógépes hálózaton elérhető információs források, adatbázisok.)

Főgyűjtőkörbe tartozó ismerethordozók:
általános és szaklexikonok,  általános és szakenciklopédiák, szótárak, a tanított nyelveknek megfelelő egy és kétnyelvű szótárak, fogalomgyűjtemények,  kézikönyvek, összefoglalók, adattárak, atlaszok, tankönyvek, a tantárgyaknak megfeleltetett tanári segédkönyvek, folyóiratok, napilapok, az intézmény történetével, életével, névadójával kapcsolatos anyagok,  nem nyomtatott ismerethordozók közül a tantárgyakhoz kapcsolódó AV-k, CD-k, CD-ROM-ok.
1.      Ismeretközlő irodalom
Teljességgel kell gyűjteni a különböző tantárgyak követelményrendszerének megfeleltetett alap- és középszintű irodalmat.
Biztosítani kell a közismereti és szakmai tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat, a munkáltató eszközként használatos dokumentumokat.
Az iskola profiljának megfelelően kiemelt figyelmet kell fordítani az informatikai, számítástechnikai, elektronikai, automatizálási, gépészeti, mezőgazdasági szakirodalom, valamint a különböző helyismereti, helytörténeti kiadványok beszerzésére.
2.      Szépirodalom
Teljességgel kell gyűjteni az érettségi vizsga követelményrendszerének megfeleltetett antológiákat,  házi- és ajánlott olvasmányokat, teljes életműveket,  népköltészeti irodalmat,  nemzeti antológiákat,  a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat.
3.      Pedagógiai gyűjtemény
Gyűjteni kell a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumait: pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat,  fogalomgyűjteményeket, szótárakat,  pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalókat, dokumentumgyűjteményeket,  a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat,  a tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszertani irodalmát, az alkalmazott pedagógia, lélektan és szociológia különféle területeihez kapcsolódó műveket, a műveltségi területek módszertani segédleteit, az iskolával kapcsolatos kiadványokat, jogszabályokat, az oktatási intézmények tájékoztatóit, felvételi, továbbtanulási tájékoztatókat, általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat, az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumokat.
4.      Könyvtári szakirodalom ( a könyvtáros segédkönyvtára)
Gyűjteni kell:
a tájékoztatási segédleteket,  a könyvtári feldolgozó munka szabályait, szabályzatait tartalmazó segédleteket, a könyvtártani összefoglalókat, a könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket, a könyvtárhasználattan módszertani segédleteit, az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat, módszertani folyóiratokat.
5.      Hivatali segédkönyvtár
Gyűjteni kell az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével, munkaüggyel kapcsolatos kézikönyveket, jogi és szabálygyűjteményeket, folyóiratokat.
6.      Kéziratok
Ide tartoznak az iskola pedagógiai dokumentációi, pályázati munkák, iskolai rendezvények forgatókönyvei, dokumentációja, kísérleti dokumentációk, iskolai újság és rádió dokumentációi.
A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellékgyűjtőkörbe tartozó dokumentumok szolgálják.
Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítését csak részlegesen, más könyvtárak adatbázisát is figyelembe véve tudja vállalni.

II.                A gyűjtés mélysége
A főgyűjtőkörbe tartozó magyar nyelvű anyagokat lehetőség szerint teljes mélységben, a mellékgyűjtőkörbe tartozókat válogatva gyűjti a könyvtár.
A „teljes mélységű” gyűjtésszintű dokumentumok beszerzése folyamatosan, a „válogatott” gyűjtésszintű anyagoké pénzügyi és egyéb feltételektől függően esetenként történik.

III.             A gyűjtés dokumentumtípusai
könyvek és könyv jellegű kiadványok, folyóirat jellegű kiadványok, audiovizuális ismerethordozók, egyéb dokumentumok (iskolai kiadványok, prospektusok, stb.)
Az iskolai könyvtárak erősen válogatva gyűjtenek, a beszerzésnek tervszerűen, a beszerzési keret figyelembe vételével kell történnie.
Az információ szolgáltatása nem csak nyomtatott dokumentumokkal történik. Egyre nagyobb  szerepe van az elektronikus, illetve az Interneten elérhető információknak, melyek esetenként pótolhatják az állományból hiányzó nyomtatott dokumentumot.